Previous Next
King penguins on the beach, Salisbury Plain, South Georgia