Previous Next
King penguin, Salisbury Plain, South Georgia